Розробки та тези конференцій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Науково-дослідна робота «Методичні рекомендації по дослідженню відтисків, нанесених фотополімерними кліше». Дніпропетровськ. ДНДІСЕ. 2013. -31с.

Науково-дослідна робота «Методичні рекомендації по дослідженню почерку як джерела криміналістичної інформації стосовно особи виконавця». Дніпропетровськ. ДНДІСЕ. 2014. -50с.

Науково-дослідна робота «Дослідження способів та слідів відмикання зачиняючих пристроїв — як джерело криміналістичної інформації в розкритті злочинів». Дніпропетровськ. ДНДІСЕ. 2015. -53с.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Будзиевский М.Ю. Актуальные вопросы организации деятельности экспертных учреждений Украины /М.Ю. Будзиевский//. Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Г.И. Грамовича : материалы Междунар. науч. -практ. конф. (Минск, 21 дек. 2012 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2012.  407с.

Будзієвський М.Ю. Криміналістичне дослідження печатних форм Виготовлених фотополімерним способом // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственый научно-методичсекий сборник. Вып. 58, ч.2. – К.: Министерсвто юстиции Украины. 2013. 321c.

Будзиевский М.Ю. Перспектива развития судебной экспертизы в Украине // Досудебное производство по материалам и уголовным делам: состояние, проблемы и перспективы : тез. докл. Междунар. науч. -практ. конф. (Минск, 29 мая 2014 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ;редкол.: О.В. Рожко (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Акад. МВД,2014. С. 20-23с.

Коломієць А.В. Актуальні питання удосконалення критеріїв віднесення вогнепальної зброї до категорії мисливської// міжвідомчий науково-практичний семінар «IV Бергерівські читання. Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасологічних та балістичних експертиз», присвячений пам’яті відомого вченого-криміналіста В.Є. Бергера: матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару. — К.: Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2015. 36с.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи», присвячена 15-ти річчу створення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз: збірник матеріалів науково-практичної конференції (Дніпро НДІСЕ, 14-15 червня 2017 року). -188 с:

Будзієвський М.Ю. Методологія комплексного дослідження документів щодо визначення відносної та абсолютної давності рукописних текстів, виконаних кульковими ручками.

Коломієць А.В. Актуальні питання класифікації нестандартної вогнепальної зброї.

Рясний П.О. Проблематика обробки отриманих фактичних фізико -хімічних показників складу  барвних речовин при встановленні фактичного часу складання документу.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики», присвячена 85-ти річчу доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко: збірник матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 27 лютого 2018 року):

Будзієвський М.Ю. Проблемні аспекти при виборі і використанні методики проведення судової почеркознавчої експертизи.

Коломієць А.В. Про визначення способу виготовлення патронів.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики»: збірник матеріалів науково-практичної конференції (Одеський НДІСЕ, 16 жовтня 2020 року). — 700 с:

Будзієвський М.Ю. Ступінь розробленості проблеми дослідження підписів і рукописів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку.

Коломієць А.В. Особливості дослідження револьверів калібру 4 mm Флобер з позаштатним способом спорядження.

Кононенко Д.І. Деякі аспекти вирішення діагностичних завдань при проведенні судових почеркознавчих експертиз.