Розробки та тези конференцій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Науково-дослідна робота «Методичні рекомендації по дослідженню відтисків, нанесених фотополімерними кліше». Дніпропетровськ. ДНДІСЕ. 2013. -31с.

Науково-дослідна робота «Методичні рекомендації по дослідженню почерку як джерела криміналістичної інформації стосовно особи виконавця». Дніпропетровськ. ДНДІСЕ. 2014. -50с.

Науково-дослідна робота «Дослідження способів та слідів відмикання зачиняючих пристроїв — як джерело криміналістичної інформації в розкритті злочинів». Дніпропетровськ. ДНДІСЕ. 2015. -53с.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Будзиевский М.Ю. Актуальные вопросы организации деятельности экспертных учреждений Украины /М.Ю. Будзиевский//. Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Г.И. Грамовича : материалы Междунар. науч. -практ. конф. (Минск, 21 дек. 2012 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2012.  407с.

Будзієвський М.Ю. Криміналістичне дослідження печатних форм Виготовлених фотополімерним способом // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственый научно-методичсекий сборник. Вып. 58, ч.2. – К.: Министерсвто юстиции Украины. 2013. 321c.

Будзиевский М.Ю. Перспектива развития судебной экспертизы в Украине // Досудебное производство по материалам и уголовным делам: состояние, проблемы и перспективы : тез. докл. Междунар. науч. -практ. конф. (Минск, 29 мая 2014 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ;редкол.: О.В. Рожко (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Акад. МВД,2014. С. 20-23с.

Коломієць А.В. Актуальні питання удосконалення критеріїв віднесення вогнепальної зброї до категорії мисливської// міжвідомчий науково-практичний семінар «IV Бергерівські читання. Актуальні питання нормативно-методичного забезпечення трасологічних та балістичних експертиз», присвячений пам’яті відомого вченого-криміналіста В.Є. Бергера: матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару. — К.: Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2015. 36с.